Polityka prywatności i Newsletter

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest: Złota Rybka Gastronomia Wynajem Pokoi Krystyna Dałek , ul. Woj. Polskiego 19, 84-105 Karwia , NIP 958-123-13-25, REGON 191578676 (dalej: Administrator).

2.Administrator prowadzi i zarządza Hotelem Willa Złota (dalej: Hotel) w Karwi. Administrator otrzymał dane osobowe Gościa w związku z kontaktem w sprawie rezerwacji, za pośrednictwem systemu rezerwacji on-line, komunikacji e-mail, telefonicznej, za pomocą portali partnerskich bądź podczas kwaterowania się Gościa w Hotelu, a także zamówień oraz wycen.

3.Wszelkie informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod adresem:

Hotel Willa Złota, ul. Woj. Polskiego 19, 84-105 Karwia bądź drogą elektroniczną: biuro@willazlota.pl lub pod numerem telefonu +48 58 674 73 70.

4.Administrator może przetwarzać dane osobowe Gościa, ponieważ jest to niezbędne do wykonania, przygotowania i realizacji umowy, którą Hotel może zawrzeć z Gościem w związku z procesem rezerwacji pokoi w Hotelu, w tym do: 

a)  obsługi wstępnych zapytań rezerwacyjnych, 

b)  wstępnego postępowania w procesie rezerwacji, np. odpowiedzi na pytania o wymagania czy preferencje pobytu, długość noclegów, ilość osób, jak również preferencje dotyczące zabiegów SPA czy gastronomii, 

c)  zapewnienia obsługi bieżącej zamówień czy umów, jak również rozwiązywania ewentualnych sporów, 

d)  realizacji umów hotelowych, 

e)  realizacji rozliczeń, 

f)  realizacji programów lojalnościowych dla stałych Gości, 

g)  obsługi reklamacji, 

h)  obsługi próśb, które Gość skieruje (np. przez formularz kontaktowy) do Hotelu, 

i)  kontaktowania się z Gościem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, jak również w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, 

j) windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, 

k)  prowadzenia analiz statystycznych. 

5.Administrator może przetwarzać dane osobowe Gościa, gdy wyrazi on zgodę na wysyłkę newslettera pod wskazany adres email.

6.Dodatkowo przepisy prawa wymagają od Hotelu przetwarzania danych osobowych Gościa dla celów podatkowych i rachunkowych. Hotel przechowuje dane dla celów archiwalnych oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa). 

7.Podanie danych przez Gościa jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług hotelowych. Hotel wymaga podania przez Gościa danych osobowych czy kontaktowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą w związku z rezerwacją pokoi w Hotelu. Jeśli z jakiegoś powodu Gość nie poda tych danych osobowych, Hotel nie będzie mógł przedstawić Gościowi oferty, dokonać wstępnej rezerwacji czy zawrzeć umowy, a w konsekwencji nie będzie możliwości skorzystania z usług hotelowych. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Hotel może wymagać od Gościa podania innych danych niezbędnych, np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych przez Gościa jest dobrowolne. 

8.Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa, dotyczące danych osobowych:

a)     dostępu do danych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator danych przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie,

b)     sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,

c)     ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora danych i wstrzymania dalszych operacji na danych, za wyjątkiem ich przechowywania,

d)     usunięcia danych, w sytuacjach wymienionych w art.17 ust.1 RODO,

e)     przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych lub przesłania ich do Państwa.

9.W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.

10.Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu:

- wobec przetwarzania danych Państwa dotyczących, w celach marketingu bezpośredniego. Administratorowi danych, po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych do takich celów.

- z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych, które odbywa się w celu, wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych. Administrator danych, po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie mógł już przetwarzać danych osobowych do takich celów, chyba, że Administrator wykaże, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych, które będą nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności albo, gdy istnieć będą podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

11.Gość ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Hotel swoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

12.Administrator może udostępniać dane osobowe Gościa podmiotom wspierającym Hotel w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi: pośrednictwa sprzedaży online – np. operator i dostawca systemu rezerwacji on-line na stronie: https://willazlota.pl, płatnicze, wykonują usługi informatyczne, konsultingowe, księgowe, audytowe lub prawnicze. Hotel może także na podstawie odrębnych przepisów prawa, przekazać dane osobowe upoważnionym organom państwowym. W celu wywiązania się z obowiązków podatkowych i rachunkowych, Hotel może udostępniać dane Gościa (np. faktury) dostawcy usług podatkowych. 

13.Hotel przechowuje dane osobowe Gościa w związku z: 

a)  wykonaną umową przez okres 3 (trzech) lat od daty zakończenia umowy, dane mogą być pomocne przy ponownym wykonywaniu umowy dla Gościa lub rozpatrywaniu ewentualnych reklamacji. Dodatkowo, dane mogą być przechowywane przez Hotel dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 (dziesięciu) lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu rozliczalności, Hotel będzie przechowywać dane przez okres, w którym Hotel zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne, 

b)  otrzymanym od Gościa zapytaniem ofertowym czy wstępną rezerwacją, dane będą przetwarzane przez rok od daty kontaktu; 

14.Dane osobowe Gościa będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Gościa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jego sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Hotel polega na przetwarzaniu danych osobowych Gościa (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Gościu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

15.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 344), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 134 z późn. zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

 

 

REGULAMIN NEWSLETTERA

 

 1. Opracowanie Regulaminu usługi newsletter jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
 2. Regulamin określa zasady świadczenia usługi newsletter drogą elektroniczną, aktywację oraz dezaktywację usługi oraz tryb postępowania reklamacyjnego wobec osób korzystających z usług.
 3. Usługa polega na przesyłaniu na podany przez użytkownika adres e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące oferty oraz promocji organizowanych przez Hotel Willa Złota, który prowadzi i zarządza Złota Rybka Gastronomia Wynajem Pokoi Krystyna Dałek.
 4. Hotel Willa Złota świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem oraz Polityką prywatności za pośrednictwem strony internetowej: https://willazlota.pl/
 5. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie. Każdy może zapoznać się z Regulaminem.
 6. Użytkownik poprzez zgodę na świadczenie usługi newsletter, udostępnia swój adrese-mail, podany w formularzu rejestracyjnym na stronie internetowej, w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w pkt. 3.
 7. Usługa jest bezpłatna.
 8. Korzystać z usługi może każdy, kto w zakładce dotyczącej newslettera poda swój adres e-mail oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie danych poprzez kliknięcie przycisku POTWIERDŹ. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Hotel Willa Złota. Kliknięcie stanowi potwierdzenie rejestracji do newslettera, akceptację Regulaminu oraz potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie usługi newsletter.
 9. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności podawanie danych cudzych, bez zgody ich właściciela.
 10. Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu oraz składa oświadczenie dotyczące znajomości treści Regulaminu.
 11. Newslettery stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).
 12. Mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć wyrażoną zgodę, wypisując się z newslettera na naszej stronie internetowej lub klikając w odpowiedni link zamieszczony na końcu każdego newslettera.
 13. Dezaktywacja usługi newsletter może nastąpić również z inicjatywy Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin.
 14. Do korzystania z usługi newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.
 15. Z chwilą dezaktywacji usługi newsletter Hotel Willa Złota zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące oferty oraz promocji organizowanych przez Hotel Willa Złota.
 16. Wszelkie reklamacje należy składać pod adres email: biuro@willazlota.pl
 17. Do celów statystycznych prowadzone są anonimowe analizy, na które linki w newsletterze kliknięto.
 18. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia usługi newsletter.
 19. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach usługi znajdują się w Polityce prywatności na stronie https://willazlota.pl/

Oferty

Zobacz wszystkie oferty


Oficjalna strona
Rezerwuj bezpośrednio

SPA & WELLNESS
poznaj paletę zabiegów
w Amber Spa

RESTAURACJA
TAWERNA ZŁOTA
nadmorskie pyszności

UROKLIWA OKOLICA
piaszczysta plaża, błękit morza...