Regulamin Hotelu

Hotel Willa Złota (dalej: Hotel) jest prowadzony i zarządzany przez firmę: Złota Rybka Gastronomia Wynajem Pokoi Krystyna Dałek z siedzibą w: 84-105 Karwia, ul. Woj. Polskiego 19, NIP 958-123-13-25, REGON 191578676.
 

Niniejszy regulamin stanowi podstawowy zbiór reguł obowiązujących w Hotelu, określa zasady świadczenia przez Hotel usług hotelowych i gastronomicznych, a także związanych z organizacją konferencji, wydarzeń rozrywkowych, kulturalnych i innych, zgodnych z aktualną ofertą Hotelu. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część każdej umowy zawieranej z firmą Złota Rybka Gastronomia Wynajem Pokoi Krystyna Dałek.

1. Pokój wynajmowany jest na doby.

2. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 15.00 i trwa do godz. 11.00.

3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu przyjmuje się, że jest to jedna doba hotelowa.

4. Podstawą do zameldowania gościa jest okazanie dowodu tożsamości oraz uzupełnienie o swoje dane karty meldunkowej i jej podpisanie.

5. Hotel ma obowiązek zapewnić Gościowi: 

a)  warunki do pełnego i nieskrępowanego pobytu, 

b)  bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu, 

c)  profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie usług świadczonych w Hotelu, 

d)  sprzątanie pokoju hotelowego i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności 

Gościa w pokoju hotelowym, a w przypadku obecności Gościa w pokoju hotelowym, tylko na wyraźne 

życzenie Gościa.

6. Opłata za pobyt z uwzględnieniem wpłaconego zadatku pobierana jest od Gościa w dniu  przyjazdu do hotelu z góry .

7. Przedłużenie pobytu poza określonym jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu z recepcją hotelu.

 Nieopuszczenie pokoju do godziny 11.00 traktowane jest jako przedłużenie pobytu.

7. W przypadku, gdy Gość opuści pokój przed godziną 18.00 naliczana zostanie opłata za pół doby.

8. W przypadku rezerwacji pokoju i niestawienia się w dniu rozpoczynającym pobyt hotel zastrzega sobie prawo zatrzymania wpłaconego zadatku lub obciążenia karty kredytowej Gościa za jedną dobę hotelową zgodnie z cennikiem hotelu.

9. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w hotelu nie zwracana jest opłata.

10. W hotelu obowiązuje cisza nocna od 22.00-6.00. Goście korzystający z usług hotelu mają  obowiązek zachowywać się tak, by nie zakłócać spokoju innych gości.

11. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategoryzację. W przypadku zastrzeżeń co do jakości usług Gość ma prawo zgłoszenia uwag do recepcji hotelu, jednak nie później niż w ostatnim dniu pobytu.

12. Na terenie hotelu znajduje się bawialnia. Rodzice zobowiązani są przebywać na sali zabaw wraz z dziećmi lub na własną odpowiedzialność pozostawić dzieci w bawialni.

13. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w hotelu przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt pod wskazany adres .

14. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres wynajmu, za który uiścił należną opłatę.

15. Osoby odwiedzające Gościa hotelowego, a nie zameldowanie  w hotelu mogą przebywać w pokoju w godzinach 

od 7.00 do 22.00.

16. W pokoju hotelowym zabronione jest przechowywanie ładunków niebezpiecznych oraz broni palnej i amunicji.

17. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych nie będących na wyposażeniu pokoju oraz innych urządzeń grzewczych nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerów.

18. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jeżeli przedmioty te nie zostały złożone do depozytu recepcji.

19. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub odwiedzających go osób.

Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu i jest zobowiązany  do niezwłocznego zastosowania się do żądań hotelu i zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia.

20. We wszystkich pomieszczeniach hotelowych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu (w tym e-papierosów). Niezastosowanie się do zakazu palenia w pomieszczeniach hotelu skutkuje opłatą za czyszczenie pomieszczeń wysokości 500PLN. Powyższa opłata obowiązuje również za zanieczyszczenie pomieszczeń z innych przyczyn niż naturalne użytkowanie.

21. W przypadku uchylania się od obowiązku pokrycia szkód wynikających zapisu w pkt. 19 i 20 regulaminu hotel zastrzega sobie zgodnie z prawem możliwość zatrzymania mienia gościa do czasu pokrycia przez niego szkód.

22.  W hotelu akceptowane są za opłatą wyłącznie  zwierzęta domowe psy i koty (do 10kg) z własnym posłaniem. W miejscach ogólnodostępnych np. winda, hole, bawialnia pies powinien mieć założony kaganiec.

23. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług hotelowych osobie będącej pod wpływem 

środków odurzających i/albo alkoholu oraz zachowującej się niezgodnie z powszechnie akceptowanymi normami społecznymi/etycznymi, w tym zachowującej się agresywnie i działającej w formie groźby karalnej. 

24.  Na życzenie Gościa hotel świadczy bezpłatnie usługi - budzenie o wyznaczonej godzinie, przechowywanie bagażu Gości zameldowanych hotelu.

25. Hotel nieodpłatnie oddaje w prywatne użytkowanie na czas pobytu, a Gość wypożycza na czas pobytu do własnego osobistego użytku odbiornik radiowy i telewizyjny.

26. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor i radio, zgasić światło, sprawdzić czy zakręcona jest woda.

27. Na każdy pokój hotelowy przypada jedno miejsce parkingowe na terenie hotelu. Parking hotelowy nie jest strzeżony.

28. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył hotelowy regulamin wyrządzając szkody w mieniu hotelowym lub jego Gości, pracowników hotelu i innych osób w nim przebywających, a także w inny sposób zakłócił spokój w hotelu .

29. Wszelkie reklamacje związane z wykonaniem usług hotelowych przez Hotel, Gość zobowiązany jest zgłosić Hotelowi w sposób udokumentowany w ostatnim dniu pobytu Gościa w Hotelu, przed wykwaterowaniem się albo opuszczeniem Hotelu, a jeżeli tego nie zrobi, to najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni, liczonych od dnia wykwaterowania się albo opuszczenia Hotelu na adres e-mail: biuro@willazlota.pl lub za pośrednictwem poczty, na adres Hotelu. 

30. Hotel obowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni, liczonych od dnia zgłoszenia reklamacji przez Gościa, i udzielenia odpowiedzi za pośrednictwem poczty. 

31. Zgłoszenie reklamacji przez Gościa, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, w żaden sposób nie zwalania Gościa z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za usługi hotelowe. 

32. Zgłoszenie reklamacji przez Gościa po terminie określonym w pkt. 29 powyżej powoduje, że Hotel nie jest związany obowiązkiem jej rozpatrzenia. 

33. Apteczka znajduje się w recepcji hotelu. 

34. Regulamin hotelu dostępny jest na stronie internetowej: https://willazlota.pl, w recepcji oraz w każdym pokoju.

 

Recepcja: tel. +48 58 674 73 70, tel. +48 606 117 672

 

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego,  w  związku z zagrożeniem wirusem COVID – 19 hotel ma prawo do zawieszenia lub ograniczenia usług, które zwiększałaby zagrożenie Gości oraz personelu hotelu. Szczegółowe informacje dotyczące aktualnych obostrzeń znajdują się na stronie internetowej pod tym linkiem: https://willazlota.pl/covid19 oraz w każdym pokoju.

Oferty

Zobacz wszystkie oferty


Oficjalna strona
Rezerwuj bezpośrednio

SPA & WELLNESS
poznaj paletę zabiegów
w Amber Spa

RESTAURACJA
TAWERNA ZŁOTA
nadmorskie pyszności

UROKLIWA OKOLICA
piaszczysta plaża, błękit morza...